Adres

Mareşal F. Çakmak Cd. Dağlı 2 İşhanı No:9/4 İskenderun-HATAY

Telefon

0 (326) 614 41 14

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

05Eki

2018

Genel

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ,zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayıp,  her türlü kanıta başvurulabilir. asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ,zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayıp,  her türlü kanıta başvurulabilir. asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

 Aile Hukukubabalık davasınüfus davalarıyabancılar hukukuYargıtay Kararı

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası ,zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayıp,  her türlü kanıta başvurulabilir. asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ  2017/7360 ,2018/13281 , 28.5.2018

Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı dava dilekçesinde, nüfus kayıtlarında ölü eşi Berrin ile müşterek çocukları olarak görünen …’in, gerçekte Berrin’in önceki eşinden olma nüfusa kayıtlı bulunmayan çocuğu olduğu halde kendi nüfusuna müşterek çocuk gibi tescil edildiğini ileri sürerek, nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun olarak düzeltilmesini istemiş; mahkemece, soybağının reddi için öngörülen bir yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, olayları açıklamak taraflara hukuki nitelemenin hakime ait olduğu; görevin belirlenmesi ve niteliği başlıklı 1. maddesinde mahkemelerin görevinin ancak kanunla düzenleneceği ve göreve dair kuralların kamu düzeninden olduğu belirlendiğinden bu husus mahkemelerce yargılamanın her aşamasında kendiliğinden gözetilmesi gerekeceği hükme bağlanmıştır.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.01.2008 tarih 2008/2-36-47 Sayılı içtihadında açıklandığı üzere, resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi nedeniyle, mevcut kaydın düzeltilmesi davasıdır. Böyle bir dava sonucunda, kaydının düzeltilmesi istenen kişinin, o tarihe kadar kayıtlı olduğu haneden çıkıp, başka bir haneye tescil edilecek olması da, davayı soybağı davası haline dönüştürmez.

Somut olayda dava; …’in, … çocuğu olarak gerçeğe aykırı beyana dayalı oluşturulan nüfus kaydının iptali ile buna uygun olarak nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Bu husus dikkate alındığında, davacının talebi, gerçeğe aykırı beyanla baştan beri yanlış olarak oluşturulan sicilin düzeltilmesi niteliğinde olup, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesi kapsamına giren nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olmaması, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi söz konusudur. Zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayan nüfus kaydının düzeltilmesine dair davalarda, her türlü kanıta başvurulabilir. Nüfus kayıtlarına dair düzeltme davaları, 4787 Sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamı dışında olup, aile mahkemelerinin görevine girmez, asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Bu durumda mahkemece, davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, isteğin esastan incelenerek reddine karar verilmesi, usul ve Yasaya uygun düşmediğinden bozmaya gerektirmiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nın 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 28.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bu yazı daha önce kez okundu.

Yorum Yaz

Adınız

Email

Yorum

0 Yorum

Bu yazıya henüz bir yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan siz olun!

en çok okunanlar

GOOGLE SİLME VEYA İÇERİK KALDIRMA

GOOGLE SİLME VEYA İÇERİK KALDIRMA 03 Oca, 2019

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 05 Eki, 2018

AİLE VE ŞAHIS HUKUKU

AİLE VE ŞAHIS HUKUKU 28 Eyl, 2018

MAKALE KATEGORİLERİ